Kategorier
Uncategorized

Aktuellt inom Välfärdsområdet med Henrik Wikström

Nu har det nya Välfärdsområdets (VFO) fullmäktige fungerat i en månad.

Allt är ännu så nytt, både områdets konstellation och uppgifterna. Från tidigare har dessa kommuner en viss vana att samarbeta inom tex brandväsendet och socialjouren. Färdtjänsten skulle också starta upp gemensamt men i ett tidigt skede blev det klart att den modellen som planerats inte skulle fungera väster om Esbo.

Förutom fullmäktige och styrelse har VFO också en lagstadgad nationalspråknämnd, som ska bevaka att tvåspråkigheten fungerar. Redan här stöter området på problem. Både bland tjänsteinnehavare och förtroendevalda finns olika uppfattningar om vad ”levande tvåspråkighet” innebär, beroende på var i området man bor eller jobbar.

Förutom dessa nämnda organ kommer det dessutom att finnas nämnder för serviceproduktion, framtid och utveckling och för räddningstjänst och beredskap.

Positiva saker värda att nämna finns också. Tex blev andelen invalda från kommunerna ytterom Esbo fler än vad förhandsberäkningarna gav vid handen. Ett intresse för att värna om svenskans ställning finns nog inom VFO. Redan nu har det också blivit klart att möten ska hållas också ytterom Esbo. Genom att mötas på olika platser, får de förtroendevalda också se och möta människor i olika delar av området.

Bland de mindre positiva sakerna finns tankarna på vem som kan utses till ledande tjänsteinnehavare inom nationalspråksnämnden. SFP anser att det bör vara en svenskspråkig. Ett krav som eventuellt inte omfattas av alla grupperingar.

Överlag har mycket byggt upp enligt ESBO-modell och det är skäl att genast i början ta tag i sådant som verkar stelt, byråkratiskt och där tjänstinnehavarmakten blir för dominant. Få möten och lite beslutanderätt åt de folkvalda är inte ett modernt arbetssätt för VFO.

På kommande är strategiarbetet för VFO. Också här hade ESBO-modellen inneburit att hörandet av områdets innevånare helt skötts digitalt. Nu vill fmge att också möten med innevånarna ordnas.

VFO:s finansiering är otillräcklig. De medel staten gett området räcker inte till. Redan nu ser man att 40 miljoner € saknas i området 2 mrd € budget. Det att områdets innevånare är förhållandevist friska minskar statens anslag enligt nuvarande finansieringsmodell. Det att området har många nyfinländare, som borde få service på många olika språk fördyrar också servicen. Något som finansieringsmodellen inte beaktar idag. Och IT-lösningarna blir dyra då det nu används många olika varianter.

Henrik Wickström berättar om Esbo välfärdsområde
Kategorier
Uncategorized

Årsmötet 2022

Årsmöte
SFP i Ingå höll sitt årsmöte 6 april på Wilhelmsdal.
Före årsmötet inleddes berättade Henrik Wickström om aktuella ärenden inom Välfärdsområdet.
Årsmötet omvalde de i tur att avgå styrelseledamöterna Eivor Björklöf, Kristian Westerholm och Anders Wickström.

Styrelsen utökades dessutom med Irene Kvarnström. Övriga i styrelsen är Marie Bergman-Auvinen och Annette Lindholm.

Även ordförande Kaj Karlstedt omvaldes.

Föreningen räknar med att verksamheten i år normaliseras med torgmöten och allmänna möten och fester. Bl.a. planeras evenemang under våren tillsammans med Svenska kvinnoförbundet i Ingå.

Delegater till kretsmöte och partidag utsågs också av årsmötet.

Kategorier
Uncategorized

Julhälsning

Igen står julen för dörren.  I år visserligen en julhelg som ser kortare ut än vanligt då den infaller på ett veckoslut. Men efterlängtad av de flesta. Av olika orsaker. För vissa innebär julen ett budskap med ett julevangelium, för andra ett skollov eller en vintersemester. Och i år med löftet om en vit jul som ger extra glädje för alla som trivs i skidspår och -backar.  Nu infaller också vintersolståndet och dagarna blir långsamt både längre och ljusare.

För SFP i Ingå har året varit framgångsrikt. Jag tänker speciellt på kommunalvalet som hölls i juni. Ett val som lyckades över förväntningarna. Med 17 invalda fullmäktigeledamöter och 1694 Ingåbor som röstade in våra kandidater kan man inte vara annat än glad över resultatet, stolt över kandidaterna och tacksam för Ingåbornas stöd. Tack!

Våra nya förtroendevalda har nu första möteshösten bakom sig med en mängd möten, nya ärenden och strategiarbete. Mycket är på gång och nästa år är fyllt av bland annat många investeringsprojekt och ett välfärdsområdesval. Allt som är på gång är omöjligt att lyfta fram här men jag nämner tre aktuella satsningar. Ett är att främja barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronaepedemin. Ett annat är Kyrkfjärdens nya skola som äntligen påbörjats. Bygget fortskrider som planerat. Det tredje är projektet att förse Östra Ingå med kommunalt vatten och avlopp. Genast samarbetsplanerna med övriga aktörer går i lås kan projektet ta fart.

Välfärdsområdesval

Redan 23 januari går vi igen till val. Då gäller det att välja fullmäktige till det nya Västra Nylands välfärdsområde. Västra Nylands välfärdsområde berör social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk.

Social- och hälsovårdens tjänster ändras inte ännu utan kommunerna ansvarar för ordnandet av dem fram till 31.12.2022. Därefter tar Västra Nylands välfärdsområde över som tjänsteanordnare.

Från Ingå ställer hela fem kandidater upp på SFP:s lista;

Tom Backman,

Marie Bergman-Auvinen,

Patricia Grönholm,

Hans-Anders Unnérus,

Henrik Wickström.

Valkampanjen har startat och kör på nytt igång efter julhelgen. Hoppas du tar dig tid att bekanta dig med våra fina kandidater och att du också denna gång hjälper oss till valframgång, genom att rösta.

Jag avslutar med en julhälsning.

Fira tryggt hemma, eller i de små familjekretsarna.

Med dessa tankar önskar jag lokalavdelningens alla medlemmar en riktigt God Jul!

Kaj Karlstedt

ordförande

Kategorier
Uncategorized

Välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Valdag: söndag 23.1.2022

Förhandsröstning:

onsdag 12.1 – tisdag 18.1.2022

Vem får rösta i valet?

Röstberättigade i välfärdsområdesvalet är den som senast på valdagen 23.1.2022 fyller 18 år och vars hemkommun 51 dagar före, dvs. den 3.12.2021, är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga. Är man medborgare i ett land utanför EU ska man ha bott två år i Finland för att få rösta.

Hur röstar man?

I välfärdsområdesvalet kan du rösta på själva valdagen i din vallokal eller rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningen pågår i Finland under tiden 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Framöver kommer välfärdsområdesvalet att ske i samband med kommunalvalet, så nästa val är i april 2025.

Vad gör välfärdsområdes-fullmäktige?

Välfärdsområdesfullmäktige har hand om välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdesfullmäktige består av 79 fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är fyra år. Det första välfärdsområdesfullmäktige kommer att dra upp riktlinjerna för hela verksamheten, välja centrala tjänstemän och besluta om hur servicestrukturen kommer att se ut. Lagen ger ramarna för verksamheten, det är de förtroendevalda och tjänstemännen i välfärdsområdena som besluter om hur det ska fungera i praktiken.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet och väljer en direktör för välfärdsområdet. Det fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha en stor möjlighet att påverka välfärdsområdets framtid. Det nya fullmäktige startar sitt arbete den 1.3.2022.

Kategorier
Uncategorized

Sommarsamling

nya fullmäktigegruppen 2021 – 2025

Kategorier
Uncategorized

Kommunalvalet 2021

Källa:Yle.fi
Källa: Yle.fi

Källa: Yle.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter 2021-2025

Källa:vaalit.fi

Kategorier
Uncategorized

Kampanj i solsken

Kategorier
Aktuellt

Våra kandidataffischer är uppe!

Du hittar våra kandidataffischer i kommunens ställningar i kyrkbyn vid S-market och i Degerby vid Kisus kiosk. Kandidaterna hittar du här

Kategorier
Aktuellt

Kvinnoförbundets kandidater i Ingå

Kvinnoförbundets valteser i Ingå:

1. Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas på ett sådant sätt att det främjar utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner.

Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.

https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/ekonomisk_jamstalldhet/

2. Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/ekonomisk_jamstalldhet/

3. Kommunen är en stor arbetsgivare och ansvarig för en jämställd personalpolitik. Goda arbetsförhållanden säkerställs för alla anställda inom kommunen.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/kommunen_jamstalld_arbetsgivare/

4. Det ska vara attraktivt att arbeta inom småbarnspedagogiken i kommunen. Personalens välmående och tillgången till tillräckligt med vikarier tryggas inom småbarnspedagogiken.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/smabarnspedagogik_utbildning/

5. Idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen förverkligas utgående från alla barn och ungas rätt att få vara sig själva, oberoende av normer gällande kön. Grenar som av tradition lockar betydligt fler pojkar bör satsa på trygghet, respekt och inkluderande för alla oberoende av kön. Indelning av hobbyverksamhet i pojk- och flickgrupper får inte lämna barn utanför.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/idrott_och_fritid/

6. Stödtjänster med låg tröskel för barn och unga, bland annat psykolog- och kuratorstjänster, utvecklas i anslutning till den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/smabarnspedagogik_utbildning/

Kategorier
Aktuellt

Valtidning inför kommunalvalet 2021

SFP:s valtidning delas ut till alla hem i Ingå. Om du blivit utan kan du vara i kontakt så levererar vi en till dig. Kandidattidningens sidor syns också här!