Val

Vad har hänt sedan senaste val?
SFP har under fullmäktigeperioden 2017-2021 lett både fullmäktige och styrelse. SFP:s politiker har
målmedvetet och energiskt arbetat för att Ingåbornas vardag ska vara trygg samtidigt som närservicen
bibehållits och kollektivtrafiken utvecklats. SFP:s politiker har jobbat för alla Ingåbor, på ett inkluderande
sätt med övriga partiers politiker delaktiga i utvecklingen.
SFP har sett till att följande vallöften infriats;
Budgetering och planering av Kyrkfjärdens skola
Generalplanerna för fastlandet och den inre skärgården fastställdes
Företagarområdet Ingå Port byggdes och tomter såldes
Utvecklande av den interna servicetrafiken inom Ingå, skolskjutsar och pendeltrafiken
Den subjektiva dagvården bibehölls
Utvecklandet av kyrkbyn och hamnen
Bergvalla planen
Wilhelmsdal räddades
Dessutom kan vi glädjas över att vårt ihärdiga lobbningsarbete för Täktervägen och Fagerviksvägen burit
frukt. Vi får också glädja oss över att 51:ans belysning äntligen blir verklighet efter att vi jobbat hårt för den.

Vad vi vill jobba med efter valet
För SFP är det viktigt att Ingåborna känner sig trygga, och trivs i Ingå. Servicen ska fungera då vi behöver
den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är
trevliga miljöer där barnen trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Det är viktigt
att kommunen fortsätter utvecklas på ett modernt och modigt sätt. Utvecklingen skapar förutsättningar för
det goda livet, där vi kan utvecklas, växa och vara lyckliga.
Vi arbetar för en fungerande tvåspråkig kommun med en stark svenska. Vi satsar på att ge våra företag de
bästa förutsättningarna att lyckas. Vi tror också att ett ökat distansarbete erbjuder Ingå nya möjligheter.

SFP vet också att vår unika natur är en fantastisk fördel som lockar många att besöka Ingå. Vi värnar om vår
miljö. Vår skärgård är en del av Östersjön, som hotas av både övergödning och klimatförändringen. Lokalt
kan vi motverka övergödningen och arbeta för att klimatmålen uppnås.

Coronapandemin har förändrat verkligheten för många. Ingå ska möta den verkligheten och de nya
möjligheterna genast när vi tar oss ur pandemin. Kommunens uppgifter kommer att ändras enormt om
vård- och landskapsreformen genomförs som planerat. Förändringen berör många människors arbeten och
servicen för alla kommuninnevånare. Förändringen gäller även finansieringen och styrningen av social- och
hälsovården.
Vår framtida kommun kommer också i fortsättningen att ha ansvaret för daghem och skolor,
hälsofrämjande, idrott-, kultur- och ungdomsarbete, bygglov och miljövård, fastigheter och
samhällstekniska funktioner samt planeringsärenden.

Vi i SFP vill jobba för;
En ny fin Kyrkfjärdens skola öppnas 2022
Att alla skolfastigheter underhålls väl
Planeringen av företagarområdet Ingå Port 2
Projekt för att få nya tröskelfria bostäder i ett lättare serviceboende i kyrkbyn
Att främja barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronaepedemin
Fortsatt utveckling av den interna servicetrafiken inom Ingå, skolskjutsar och pendeltrafiken
Idrott-, kultur- och ungdomsverksamhet
Fortsatt god social- och hälsovård i Ingå också efter att landskapet tar över verksamheten
En ny fastighet för äldreomsorgen, ett Campus Lönneberga
Satsningar på vattenförsörjningen
Utvidgat fibernät i Västnyland
Ungdomsgård
Ungdomsfullmäktige
Förnybar energi och energismarta lösningar.
Lättrafikleder
Idrottspark